Rubriky
Finance Investice

Investování do garáží

V článku který jsem napsal nedávno, jsem vám pověděl jen nejzákladnější informace o tom jak investovat do nemovitostí a co to nemovitosti jsou. Dnes se pokusím rozebrat více do detailů investice do garáží.

 

Výhody:
– relativně nízká pořizovací cena
– patří mezi jistější investice
– možnost vlastního využití v případě, že neseženete nájemníka
– nemovitost můžete prodat většinou za stejnou či vyšší cenu než byla nákupní

Nevýhody:
– kontrola garáže + oprava následků vandalismu
– nutnost, sehnání nájemníka který bude řádně platit
– dejte si pozor, aby jste společně s garáží koupili i pozemek!
– nájemník nemusí garáž využívat pouze k umístění vozidla, optejte se co s garáží plánuje a případně si i tento bod dopište do nájemní smlouvy

Při ceně 100 000Kč je návratnost myslím přes 4roky. To by byla velmi dobrá investice! Myslím že do návratnosti, do 10 let se vyplatí investovat!
Dle mých informací jsou nejlevnější nemovitosti v Ústeckém kraji.

Co se týká legislativy a papírování, stačí vám pouze zakoupení nemovitosti přičemž je třeba si dát pozor na smlouvu! Dále naleznete nájemníka s kterým uzavřete nájemní smlouvu. Živnostenský list při pronájmu by byl potřeba v případě, že by jste mimo pouhého provozu nemovitosti zajišťovali také jiné doplňkové služby jako například úklid garáže, mytí aut apod.

 


NÁJEMNÍ SMLOUVA
 

Ladislav Balon
bytem: Pražská 31, 102 00 Praha 1
nar. 20.2.1942
(dále jen „pronajímatel“)

a

Jan Horák
bytem: Stodolní 2, 312 00 Horka
Rč. 121501/1122
(dále jen „nájemce“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
NÁJEMNÍ SMLOUVU
podle § 663 a následujících občanského zákoníku
I.

 

1. Pronajímatel je výhradním vlastníkem pozemku p.č. 1240/1, zahrady o výměře 1567 m, v k.ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 4432, Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice (dále jen Zahrada).

2. Pronajímatel přenechává Zahradu specifikovanou v odst. 1 nájemci do nájmu za podmínek uvedených v této smlouvě a nájemce uvedenou zahradu do nájmu přijímá.

 

II.
 

1.Nájem se sjednává na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.1.2010.

2. Zahrada se pronajímá za účelem pěstování zeleniny.

 

III.
 

Nájemné je sjednáno ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) ročně. Nájemce je povinen zaplatit sjednané nájemné čtvrtletně po 2500,- Kč, vždy před začátkem příslušného čtvrtletí na účet pronajímatele č. 450000001/2400 vedený u eBanky.

 

IV.
 

Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dát Zahradu nebo její část do podnájmu třetí osobě.

 

V.
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V Teplicích dne 31.12.2007

Ladislav Balon
pronajímatel

V Teplicích dne 31.12.2007

Jan Horák
nájemce